Φανερωμένης 8, Χολαργός

Τ: 210 65 12 777

Ε: info@hokyo.gr

f: HokyoJapaneats